Çalışma Hayatı İçin Pratik Bilgiler

2017 Asgari Geçim İndirim Tutarı Ne Kadar?

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında geçerli olacak AGİ tutarları şöyledir.

2017 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
MEDENİ DURUM ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
BEKAR 133,31 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 159,98 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU 179,97 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU 199,97 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU 226,63 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU 226,63 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 133,31 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU 153,31 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU 173,31 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU 199,97 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU 213,30 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUKLU 226,63 TL

2017 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı ne kadardır?

01.01.2017-30.06.2017 tarihleri arasında işçilere ödenecek Kıdem Tazminatı Tavanı:4.426,16 TL’dir.

Yıllık ücretli izin nedir? İzin süreleri ne kadardır?

Aynı işverene bağlı olmak şartıyla;

 • 1 ile 5 yıl arasında olanlara (5 yıl dahil) 14 gün,
 • 6 ile 14 yıl arasında olanlara 20 gün,
 • 15 yıl veya daha fazla olanlara 26 günden az olmayacak şekilde yıllık ücretli izin verilmektedir.

Bu süreler alt sınır olmakla birlikte işveren inisiyatifiyle arttırılabilir.

18 yaşındakiler ve daha küçüklere, 50 ve daha büyük yaştakilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamamaktadır.

Yıllık izin 1 yılını dolduran işçi tarafından hak edilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section]

Resmi Bayram Günleri
23 Nisan günü; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; 1 gün’dür.
19 Mayıs günü; Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı; 1 gün’dür.
30 Ağustos günü; Zafer Bayramı; 1 gün’dür.

Dini Bayram Günleri
Ramazan bayramı; arefe günü saat 13.00’ten başlar ve 3,5 gün’dür.
Kurban bayramı; arefe günü saat 13.00’ten başlar ve 4,5 gün’dür.

Yılbaşı Günü
1 Ocak günü; yılbaşı tatili; 1 gün’dür.

1 Mayıs Günü
22.4.2009 Tarih ve 5892 Kanunu’nun 1. Maddesiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Günü, tatil olarak kabul edilmiştir.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü
25/10/2016 Tarih ve 6752/2 md. siyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü, tatil olarak kabul edilmiştir.

Kıdem tazminatı nedir? Nasıl hesaplanır?

İşyerinde en az bir yıl süre ile çalışan işçiye kanunda belirtilen diğer koşulları da sağlaması durumunda işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesi devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında ödenen tazminata kıdem tazminatı denir. İşçilerin kıdem tazminatı alabilmesi için aşağıdaki şartlar;

 • İşveren tarafından haklı fesih yapılmamışsa (25 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında),
 • İşçi tarafından haklı fesih yapılmışsa, (4857 sayılı kanunun 24 ncü maddesi uyarınca,)
 • Erkekler için muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,
 • Bağlı bulundukları kanunla kurulmuş olan kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;
 • 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı 6  bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,
 • Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi ile,
 • İşçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde, işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye son 30 günlük brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

İstifa eden işçi kıdem tazminatı alamaz.

Kıdem tazminatından %0.759 (binde 7,59) damga vergisinin dışında herhangi bir yasal kesinti yapılmaz.

Örneğin son 30 günlük brüt maaşı 3000 TL olan ve 5 yıl çalışan bir işçiye:
5 yıl x 3000 brüt maaş = 15.000 TL Brüt Kıdem Tazminatı
Damga vergisi: 15.000 x %0.66 = 142,2TL,
15.000 – 142,2 = 14,857 TL Net Kıdem Tazminatı ödenir.

İhbar süresi nedir? Nasıl hesaplanır?

İstifa yada işveren tarafından işten çıkarma halinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesinde yer alan ihbar sürelerine uyulması gerekmektedir.

 • 6 Aydan Az Çalışan İşçi İçin : 2 Hafta
 • 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Çalışan İşçi İçin : 4 Hafta
 • 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Çalışan İşçi İçin : 6 Hafta
 • İşi 3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin : 8 Hafta olarak belirlenmiştir.

Bunlara uymayan taraf ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.

İstifa durumunda ne kadar süreyle çalışılacağına ilişkin düzenleme iş sözleşmesinde yer alıyor ise iş sözleşmesi incelenmelidir.

İhbar süresi içinde çalışana ne kadar iş arama izni verilir?

İhbar süresi içerisinde olan çalışana günde iki saatten az olamayacak şekilde izin verilmelidir. İşçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırırsa, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.

Kadınlar için doğum izni süreleri ne kadardır?

Kadın işçiler doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılamazlar ancak sağlık durumu elverdiği sürece, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Çoğul gebelikte bu süreler 10 hafta doğum öncesi, 10 hafta doğum sonrası olmak üzere 20 hafta olarak kullanılır.

Yasal düzenlemeler gereği; doğum iznine hak kazanabilmek için o işyerinde belli bir süre çalışma koşulu aranmamaktadır.

Kadınlar için süt izni ne kadardır?

Doğumdan sonra annenin çocuğunu emzirmek üzere doğum tarihinden (çocuk bir yaşına girene kadar) itibaren 1 yıl boyunca kullanabileceği günde 1,5 saatlik süt izni vardır. Süt izni talep edilirse toplu olarak kullanılabilir.

Erkekler için doğum izni ne kadardır?

6645 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un un 35. Maddesi ile İş Kanun’unda düzenlemeye giderek 4857 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi “Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,” şeklinde değiştirilmiş, 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve 65 inci” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Erkek çalışana “Eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir” ibaresi eklenmiştir.

Evlenme, vefat ve çocuğun hastalanması durumlarında izin hakkım ne kadardır?

 • Evlilik halinde 3 gün,
 • Ana, baba, eş, çocuk veya kardeşlerinden birinin vefatı halinde 3 gün,
 • En az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen (kronik) hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar,

izin kullandırılır.

Doğum yardımı nedir? Nasıl yararlanabilirim?

Doğum Yardımından yararlanılabilmesi için annenin ya da babanın T.C. vatandaşı olması, doğumun 15.05.2015 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması ve bebeğin canlı doğması şartları aranmaktadır.

2015 Yılı için 1. Çocuk için: 300,00 TL

2015 Yılı için 2. Çocuk için: 400,00 TL

2015 Yılı için 3. Çocuk için: 600,00 TL dir.

Doğum Yardımı başvuru işlemleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından oluşturulan Doğum Yardımı Sistemi (DYS) üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilmektedir. Sağ olan çocuğun KPS’ ye kayıt işlemi tamamlandıktan sonra başvuru yerlerine ebeveynin şahsen ya da iadeli taahhütlü olarak başvuru yapması gerekmektedir. Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurtdışında Konsolosluklar aracılığıyla yapılacak olup, DYS sistemine giriş işlemini Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Personel tarafından yapılacaktır.

Meslek lisesindeki staj başlangıç tarihim sigortalılık başlangıcım olarak sayılır mı?

Konu Bakanlar Kurulu’nun gündemindedir ancak halen yasalaşmamıştır. Fiili çalışma süreleri sigorta başlangıç tarihi olarak tanınmaktadır.

Çeyiz Hesabı açtım. Devlet Katkısından nasıl yararlanabilirim?”

16.12.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik ile Çeyiz hesabının ve devlet katkısının nasıl olacağının şartları belirlendi.

İşte Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısının detayları:

 • Çeyiz yardımı almak isteyenler bankaların yurtiçi şubelerinde Türk Lirası cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu açmaları gerekmektedir.
 • Düzenli aylık ödemelere ilişkin alt sınır 100 TL, üst sınır 1000 TL olarak belirlenmiştir. Aylık ya da üç aylık olarak para yatırılabilir.
 • Hesap sahiplerinin Devlet katkısı alabilmeleri için evlenmeden önce en az 3 yıl bu hesaba para yatırması gerekmektedir.
 • Hesap sahiplerinin 27 yaşını doldurmadan önce ilk evliliğini yapması, yönetmelikte belirtildiği gibi ödemeleri aksatmamaları gerekmektedir.
 • Hesap sahibi çeyiz hesabının açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere hesabına 1000 TL’lik üst sınırı aşan tutar yatırabilir. Bu tutar, 15.000 TL’yi geçemez.
 • Katılımcılar birden fazla hesap açamazlar.
 • Çeyiz hesapları bankalar arasında taşınamaz.
 • Devlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihindeki birikim esas alınmaktadır. Devlet katkısı ödemesi evlilik tarihindeki birikim tutarının %20 sini ve azami 5.000 TL Türk Lirasını geçemez.

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik 16.04.2016 yürürlüğe girecektir.

Detaylı yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz:

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20158302.pdf

Düşüncelerinizi Paylaşın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Managed by Immediate JFusion